Wann?

Wat sleit dat Leven hart doch to,
Een dröppt dat hier, denn annern dor,
Wann hett de lütte Minsch werr Roh ?
Wann lücht de Sünn werr klaar?